Publikácie

Filtrovanie záznamov

Úroveň pôsobenia:

Sektorová indikátorová správa 2022

Sektorová indikátorová správa 2022 (PDF – 12538 kB)

Špecifickým produktom správ o životnom prostredí SR sú tzv. "sektorové správy", resp. správy o miere implementácie environmentálnych opatrení do vybraných sektorov ekonomickej činnosti. Integrácia environmentálnej politiky do sektorových politík bola zahájená na summite Rady Európy v Cardiffe v roku 1998. Rady ministrov EÚ boli zaviazané vypracovať súbor opatrení na previazanie sektorových a environmentálnych politík a mechanizmus na monitorovanie týchto procesov. Sektorové správy sa tak stali nástrojom tohto monitoringu. Prvé sektorové správy boli v SAŽP spracované v roku 2005. Odvtedy boli sektorové správy každé dva roky pravidelne vyhodnocované a publikované. Počas tohto obdobia došlo k viacerým zmenám či už procesným, obsahovým alebo prezentačným. Posledná revízia celého procesu hodnotenia vplyvu vybraných sektorov na životné prostredie SAŽP prebehla v roku 2014.

Techniky znižovania emisií do ovzdušia

Techniky znižovania emisií do ovzdušia (PDF – 2684 kB)
Tuhé znečisťujúce látky (TZL – prach) možno definovať ako drobný tuhý alebo kvapalný dispergovaný materiál ľubovoľného tvaru, štruktúry a mernej hmotnosti, ktorý vytvára dvojfázový alebo viacfázový systém (aerosól). Častice TZL dosahujú približne ustálenú spádovú rýchlosť menšiu ako 3 m.s–1, pričom ich priemer nie je väčší ako 2 mm. Rýchlosť spádu častice TZL v značnej miere závisí od mernej hmotnosti a tvaru. Materiál TZL môže pozostávať aj z menšieho množstva hrubšieho, prípadne aj kusového materiálu. Tuhé úlety z kúrenísk so zrnami menšími ako 0,5 mm sa nazývajú popolčeky, nespálené uhoľné zrnká s veľkosťou menšou ako 0,5 µm sa nazývajú dym alebo sadze. Pod pojmom aerosól rozumieme okrem TZL aj jemne dispergované kvapaliny.

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2022

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2022 (PDF – 39361 kB)
Cieľom je informovať o kvalite životného prostredia, jej vývoji v krátkodobom i dlhodobom časovom horizonte. Postupne k nemu pribudlo aj vyhodnocovanie očakávaného smerovania plnenia cieľov prijatých Stratégiou environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 „Zelenšie Slovensko“.