Výstavba fotovoltickej elektrárne na výrobu elektriny v obci Jasenová

Adresa

Obec Jasenová
Jasenová 137
02601 Jasenová
IČO: 00 314 536

www.jasenova.sk

Kontaktná osoba

Mgr. Paulína Škradová
0917200111
starostka@jasenova.sk
Zobraziť profil

Opis riešenia

Na streche budovy obecného úradu je od novembra 2023 inštalovaná fotovoltická elektráreň prostredníctvom 24 ks fotovoltických panelov s inštalovaným výkonom 10,68kW. Panely sú združené v troch stringoch. Elektrická energia sa uschováva v 5ks batérií a distribuuje sa do siete pre verejné osvetlenie vo večerných hodinách.

Ekonomický prínos

Výrazná úspora financií za elektrinu na verejné osvetlenie celej obce. Reálna úspora bude preukázateľná po roku monitorovania v decembri 2024, nakoľko sa ceny elektrickej energie navyšujú, očakávaná ekonomická úspora bude vyššia.

Environmentálny prínos

Výroba a distribúcia energie z obnoviteľného zdroja, podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárenie, zníženie environmentálneho zaťaženia prostredníctvom zníženia emisií skleníkových plynov. Modernizácia obce.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Prílohy