Úspešný projekt Zelené obce Slovenska

Adresa

Obec Biely Kostol
Pionierske námestie 18
91934 Biely Kostol
IČO: 31 871 461

https://www.bielykostol.sk/

Kontaktná osoba

Iveta Paulová
0948875150
starosta@bielykostol.sk
Zobraziť profil

Opis riešenia

V rámci národného projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska, do ktorého sa obec zapojila ešte v roku 2020, sa podarilo získať pre našu obec nové stromy a to v počte 101 kusov bez finančnej spoluúčasti obce. Stromy boli vysadené v obci začiatkom decembra 2022, výber druhov a umiestnenia stromov pripravila dendrologička. Vysadené boli tieto druhy stromov - 2 ks javor poľný, 22 ks hloh obyčajný, 7 ks hloh jednosemenný, 19 ks jaseň manový, 1 ks jaseň úzkolistý, 5 ks dub zimný, 1 ks vŕba rakytová, 1 ks jarabina vtáčia, 1 ks lipa malolistá a 42 ks tis obyčajný. Stromy sú vysadené v piatich zónach obce: Rybná ulica, Detské ihrisko, Okolie pošty, Okolie kostola, Pri cintoríne. Realizáciou projektu sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov. Okrem zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov sa národným projektom na miestnej úrovni posilní klimatická funkcia, pôdoochranná funkcia, vodoochranná funkcia, krajinotvorná funkcia ekosystémov a environmentálna funkcia urbanizovaného prostredia.

Ekonomický prínos

Úspora finančných prostriedkov obce potrebných na nákup a výsadbu stromov.

Environmentálny prínos

Obmedzovanie vplyvov horúčav, zmierňovanie účinkov sucha.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Prílohy