Predchádzanie vzniku odpadu – domáce kompostovanie

Adresa

JRK Slovensko s. r. o.
Rajská 2341/15A, Bratislava
811 08 Bratislava
IČO: 45 423 237

https://www.menejodpadu.sk/

Kontaktná osoba


+421 (0) 2 381 219 22
info@jrk.sk
Zobraziť profil

Opis riešenia

Odvoz komunálneho odpadu tvorí významnú časť rozpočtu každej samosprávy. Nádoby na komunálny odpad sú obvykle plné biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO), ktorý do nich nepatrí. Zníženie množstva BRKO v zmesovom odpade prináša benefity pre samosprávu a jej občanov. Systém domáceho kompostovania v záhradných kompostéroch poskytuje efektívne riešenie pre samosprávy. Na základe analýzy komunálneho odpadu sa mesto/obec dozvie, aké je množstvo komunálneho a biologického odpadu, ale aj aký je podiel jednotlivých zložiek, ktoré je možné vytriediť. Obec môže nastaviť kroky na zníženie množstva BRKO v zmesovom odpade, prípadne prijať opatrenia na zlepšenie triedenia. Okrem dodania kvalitných záhradných kompostérov (napríklad typ PREMIUM) a príslušenstva, poskytujú samosprávam aj poradenstvo a pomoc s osvetovými aktivitami a vzdelávaním občanov pre lepšie kompostovanie.

Vďaka zníženiu množstva BRKO v „čiernych nádobách“ samospráva môže znížiť frekvenciu vyvážania komunálneho odpadu. Občania vďaka kompostovanému BRKO získajú kvalitný kompost, ktorý prináša živiny pre pestovanie domácich plodín.

Ekonomický prínos

Vďaka domácemu kompostovaniu môžu samosprávy ušetriť prostriedky za časté odvozy zmesového komunálneho odpadu (ZKO). Znížením podielu BRKO - najťažšej zložky ZKO  v „čiernych nádobách“ sa môže znížiť naplnenosť nádob, tým pádom sa môže znížiť frekvencia zvozu zmesového odpadu.
 
Pri obstaraní kompostérov sú vstupné náklady  porovnateľné so zakúpením hnedých nádob na zber bioodpadu. Výhodou kompostérov je však to, že ďalšie náklady už nevznikajú. Samospráva tak eliminuje náklady na pravidelný odvoz bioodpadu a jeho spracovanie. Obyvatelia ho spracujú priamo na mieste jeho vzniku a využijú ako kvalitný kompost.

Environmentálny prínos

Až takmer 48 % naplnenej nádoby na komunálny odpad tvorí BRKO. Uložením takéhoto odpadu na skládku sa produkujú nebezpečné plyny (napr. metán, CO2), ktoré ovplyvňujú kvalitu životného prostredia. V dnešnej dobe, keď je kvalita našich pôd degradovaná a dochádza k jej erózii, je nevyhnutné hľadať riešenia aspoň na spomalenie tohto negatívneho vývoja. Pôda stráca výživné zložky. Skvelým spôsobom ako zlepšiť kvalitu pôdy, obnoviť jej výdatnosť a úrodnosť je vložiť do nej prírodné hnojivo – kompost.
 
Systém kompostovania umožňuje z rastlinných zvyškov vyprodukovať kvalitné hnojivo. Pôda navyše z kompostu viaže uhlík, ktorý by bol inak vypustený do ovzdušia, a premieňa ho na užitočné živiny.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Obce po celom Slovensku znížili množstvo produkovaného bioodpadu. Vďaka zavedeniu systému domáceho kompostovania v roku 2017 bolo  do ovzdušia vypustených o 407 640,72 kilogramov menej CO2.
 
V Lietavskej Lúčke poklesli náklady na odpadové hospodárstvo za prvý štvrťrok po zavedení kompostovania o 3 000 eur. Viac informácií vo videu: https://www.youtube.com/watch?v=YCb45mrQeM4&t=
 
V roku 2015 obec Kynceľová obstarala záhradné kompostéry. Dnes má obec o 35 % menej zmesového komunálneho odpadu.

Prílohy