Operačný program Výskum a inovácie

Stručný popis zdroja financovania

Operačný program Výskum a inovácie predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva hospodárstva SR na poskytnutie podpory z EŠIF v programovom období 2014 – 2020 s cieľom vytvoriť stabilné prostredie pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a zabezpečiť podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií ako základného piliera na zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.
 
Riadiacim orgánom pre OP Výskum a inovácie je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Celková alokácia za zdroje EÚ predstavuje 2 266 776 537 eur, z čoho 25 % je určených na  podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

Forma poskytovania finančného zdroja

Podpora môže mať v závislosti od typu projektu formu nenávratného finančného príspevku alebo formu návratnej pomoci (návratná pomoc je relevantná iba pre vybrané aktivity operačného programu Výskum a inovácie, ktoré sú v gescii Ministerstva hospodárstva SR) prostredníctvom finančných nástrojov za zvýhodnených podmienok oproti štandardným trhovým podmienkam. Medzi formy poskytnutia finančných prostriedkov patria úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázi kapitálové investície, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov a i.

Informácie o prebiehajúcich výzvach