30. marec patrí Medzinárodnému dňu nulového odpadu

28.03.2024

Cieľom Medzinárodného dňa nulového odpadu je propagovať udržateľné spôsoby spotreby a výroby, podporiť prechod spoločnosti na obehové hospodárstvo a zvýšiť povedomie o tom, ako iniciatívy zamerané na nulový odpad prispievajú k pokroku v rámci Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.

Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) prijalo 14. decembra 2022 rezolúciu, ktorou vyhlásilo 30. marec za Medzinárodný deň nulového odpadu, ktorý sa bude každoročne pripomínať od roku 2023. Pri príležitosti tohto dňa členské štáty, organizácie systému OSN, občianska spoločnosť, súkromný sektor, akademická obec, mládež a ďalšie zainteresované strany vyzývajú na zapojenie sa do aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia o národných, regionálnych a miestnych iniciatívach zameraných na nulový odpad a ich príspevku k dosiahnutiu udržateľného rozvoja. Program OSN pre životné prostredie (UNEP) a UN-Habitat spoločne podporujú oslavy Medzinárodného dňa nulového odpadu.

Každý rok ľudstvo vyprodukuje 2,1 až 2,3 miliardy ton tuhého komunálneho odpadu. Približne 2,7 miliardy ľudí nemá prístup k zberu odpadu, z toho 2 miliardy žijú vo vidieckych oblastiach. Znečisťovanie odpadom výrazne ohrozuje blahobyt, hospodársku prosperitu a urýchľuje trojitú planetárnu krízu, ktorú predstavujú klimatické zmeny, strata prírody a biodiverzity a znečistenie. Bez naliehavých opatrení dosiahne ročná produkcia tuhého komunálneho odpadu do roku 2050 3,8 miliardy ton.

Odvetvie odpadov ako už bolo spomenuté, prispieva k trojitej planetárnej kríze, ktorou je zmena klímy, strata biodiverzity a znečistenie. Iniciatívy za nulový odpad môžu podporiť rozumné nakladanie s odpadom a minimalizovať odpad a predchádzať jeho vzniku, čím pomôžu riešiť planetárnu krízu, chrániť životné prostredie, zvýšiť potravinovú bezpečnosť a zlepšiť ľudské zdravie a blahobyt.

Zdroj obrázka: freepik.com

Zdroj