Budúcnosť vodíka v EÚ – utópia alebo skutočné riešenie ?

08.07.2024

EÚ má plán dosiahnuť do roku 2050 „klimatickú neutralitu“ (t. j. nulovú bilanciu emisií skleníkových plynov). Na to je potrebné „dekarbonizovať“ všetky odvetvia, ktoré tieto plyny produkujú – teda postupne znížiť ich závislosť od fosílnych palív obsahujúcich uhlík. Jedným zo spôsobov ako to dosiahnuť je využívanie vodíka z obnoviteľných zdrojov, najmä v ťažko elektrifikovateľných odvetviach, ako je výroba ocele, petrochemický priemysel či výroba cementu a hnojív.

Audítori EDA preskúmali, či sa Európskej komisii darí účinne vytvárať vhodné podmienky pre vznikajúce trhy s obnoviteľným a nízkouhlíkovým vodíkom, keďže táto transformácia bude mať významný dosah na budúcnosť kľúčových priemyselných odvetví EÚ.

Používanie vodíka z obnoviteľných zdrojov však naráža na niekoľko úskalí. Patrí sem napríklad problém efektívnosti elektrolýzy, náklady na jeho výrobu či potreba elektriny z obnoviteľných zdrojov a vody. Priemyselné odvetvia v EÚ už teraz čelia aj ďalším výzvam. Ide o nestále ceny energie, najmä po rozpútaní vojenskej agresie zo strany Ruska proti Ukrajine, ktorá odhalila závislosť EÚ od dovozu energie, či narušenie dodávateľských reťazcov niektorých surovín a závislosť od nich. Tvorcovia politík v EÚ musia preto vytvoriť vhodné podmienky na dekarbonizáciu, no zároveň zabezpečiť, aby priemyselné odvetvia zostali v EÚ a zachovali si konkurencieschopnosť.

Európska komisia položila základy pre trh s obnoviteľným vodíkom v EÚ tým, že stanovila ciele pre výrobu a dovoz vodíka. Uznala tiež, že pri prechode na klimatickú neutralitu by mohol zohrávať úlohu nízkouhlíkový vodík. Celkové finančné prostriedky EÚ na projekty súvisiace s vodíkom v rozpočtovom období 2021 – 2027 sa v súčasnosti odhadujú na 18,8 mld. EUR. Ostatné veľké ekonomiky, ako sú Spojené štáty, Kanada, Japonsko, Čína a India, už poskytujú významné dotácie na podporu dekarbonizácie, vrátane výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov.

Audítori EDA vo svojej správe posudzovali:

  • V ako stave je plnenie cieľov stanovených pre výrobu vodíka,
  • Aká legislatíva bola prijatá na účinnú a včasnú podporu trhu s vodíkom,
  • Existencia uceleného súboru programov financovania, ktoré umožnia rozvoj hodnotového reťazca vodíka v celej EÚ,
  • Primeraná koordinácia vytvárania trhu s vodíkom s členskými štátmi a priemyselnými odvetviami.

Konkrétne sa pozreli na situáciu v štyroch členských štátoch: v Nemecku, Španielsku, Holandsku a Poľsku.

Osobitná správa o priemyselnej politike EÚ v oblasti obnoviteľného vodíka, bude uverejnená na webovom sídle Európskeho dvoru audítorov v časti publikácie.

Zdroj obrázka: freepik.com

Zdroj