Operačný program Rybné hospodárstvo

Stručný popis zdroja financovania

 

Z operačného programu je financovaná podpora trvalo udržateľného a konkurencieschopného rozvoja rybného hospodárstva s ohľadom na efektívne využívanie zdrojov, ochranu životného prostredia, ako aj podpora vykonávania Spoločnej rybárskej politiky Európskej únie pre oblasť zberu údaj a kontroly. Investície smerujú do modernizácie existujúcich rybochovných zariadení/rybníkov,  obstarania  potrebných technológií, výrobných objektov, podporené bude aj budovanie nových rybochovných zariadení/rybníkov, ako aj do doplnkových činností napríklad na rozvoj rybárskej turistiky.

Forma poskytovania finančného zdroja

Nenávratný finančný príspevok.

Informácie o prebiehajúcich výzvach