Zdroje financovania

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Rámcový program Horizont Európa

Horizont Európa je kľúčový program EÚ na financovanie výskumu a inovácií s rozpočtom 95,5 miliardy EUR. Program sa zaoberá zmenou klímy, …

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Slovenská inovačná a energetická agentúra bola zriadená ako štátna príspevková organizácia rozhodnutím ministra hospodárstva Slovenskej republiky č. 63/1999 s účinnosťou …

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o …

Kohézny fond

Kohézny fond bol zriadený v roku 1994 a poskytuje finančné prostriedky na realizáciu projektov v oblasti životného prostredia a transeurópskych …

Slovak Challenge Fund

Partnerstvo medzi UNDP a Slovenskou republikou vzniklo v roku 2002. Cieľom bolo podporiť Slovensko pri prechode z prijímajúcej krajiny na …

Program Slovensko 2021 - 2027

Nové eurofondy na najbližšie roky sú spravované najmä cez nový Program Slovensko. Prostredníctvom neho sa efektívne a spravodlivo investujú vyčlenené prostriedky z …

Operačný program Výskum a inovácie

Operačný program Výskum a inovácie predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva hospodárstva SR …

Operačný program Kvalita životného prostredia

Globálnym cieľom OP KŽP je podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu …

Operačný program Rybné hospodárstvo

  Z operačného programu je financovaná podpora trvalo udržateľného a konkurencieschopného rozvoja rybného hospodárstva s ohľadom na efektívne využívanie zdrojov, ochranu životného prostredia, ako …

Environmentálny fond

Environmentálny fond bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v …

COSME

Program pre konkurenciechopnosť malých a stredných podnikov (COSME) zlepšuje dostupnosť finančných zdrojov pre MSP prostredníctvom dvoch finančných nástrojov: Nástroj pre úverové …

Slovak Business Agency

Slovak Business Agency predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory MSP. Zakladajúcimi členmi sú: Ministerstvo hospodárstva, Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský …