Zdroje financovania

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

NÁRODNÝ HOLDINGOVÝ FOND

Zakladateľom Národného holdingového fondu, s.r.o. (NHF, s.r.o.) je Slovak Business Agency. Spoločnosť NHF, s.r.o. bola založená v roku 1994 za …

Program Stredná Európa

Program Interreg Stredná Európa 2014 – 2020 je finančným nástrojom Európskej územnej spolupráce (European Territorial Cooperation – ETC), ktorá je …

Program rozvoja vidieka

Európska komisia schválila 13. februára 2014 Program rozvoja vidieka, ktorý  predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020. …

Integrovaná infraštruktúra

Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy …

Integrovaný regionálny operačný program

Európska komisia schválila 18. decembra 2014 Integrovaný regionálny operačný program, ktorý  predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – …

Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

Príprava nového programu začala v roku 2012 programovou skupinou na základe skúseností z predchádzajúceho programového obdobia, v zmysle európskej legislatívy …

Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

Cieľom prioritnej osi Príroda a kultúra je zvýšiť turistickú atraktívnosť programového územia. V rámci tejto priority podporu môžu získať projekty, …

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Európska komisia v máji 2018 predložila balík legislatívnych návrhov nariadení upravujúcich regionálny rozvoj a európsku kohéznu politiku po roku 2020.  Na …

Interreg V-A Slovenská republika – Poľsko

Cieľom jednej z priorít v programe, ktorá zahŕňa ochranu životného prostredia je viesť k rozvoju nových inteligentných foriem propagovania prírodného prostredia aj …

ENI HU-SK-RO-UA

Program je neoddeliteľnou súčasťou európskej susedskej politiky, ktorej cieľom je podpora cezhraničnej spolupráce medzi členskými krajinami EÚ a krajinami európskeho …

Plán obnovy

Je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID - 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť …

Zelený vzdelávací fond

Zelený vzdelávací fond (ZVF) vznikol na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní dodatkov nového znenia zriaďovacej listiny Slovenskej …